dimarts, 14 de setembre del 2010

El CIBE-BLOC, sol·licitarà la implantació d'un consultori auxiliar en la zona costanera de Benissa

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIBE/BLOC AL PLE ORDINARI DEL DIA 6 D’OCTUBRE DEL 2010

Francesc Xavier Tro i Molines, regidor del grup municipal CIBE-BLOC de l'Ajuntament de Benissa, presenta per al seu estudi i aprovació la següent MOCIÓ

Sol·licitar la implantació d'un consultori auxiliar en la zona costanera de Benissa per a l’atenció sanitària primària

El municipi de Benissa ha incrementat la seua població en els últims anys amb major assentament en la zona costanera que justifica àmpliament la implantació d'un consultori auxiliar per a atendre els residents de la zona i impedir desplaçaments innecessaris i una major proximitat en l'atenció sanitària.

El grup municipal CIBE-BLOC ja havia inclòs entre el seu programa electoral aquest objectiu i lamentablement ha hagut d'anar veient com l'actual govern de Benissa ha perdut any rere any totes les sol·licituds de subvencions en esta matèria sense que la Regidoria de sanitat faça res respecte d'això.

Esperem que l'any 2011 encara que siga per motius electorals propicien esta sol·licitud inclòs informada tots els alcaldes de la Comunitat Valenciana per la Federació valenciana de municipis i províncies i regulada per a l'any 2010 per l'orde 6/2010 de 6 de maig ( DOGV NÚM. 6271/2010 DE 20 DE MAIG).

Per tot això aquest grup municipal en virtut del que disposa l'art 116 del Reglament Orgànic Municipal (R.O.M.) sol·licita la inclusió d'aquesta proposta en l'ordre del dia del ple ordinari d’octubre i en els següents termes per urgència i necessitat:

Per tot açò el grup municipal CIBE-BLOC proposa els següents ACORDS

1r.- Que s'estudie la ubicació per a establir una zona dotacional sanitària pública en la zona costanera.

2n.- Que s'elabore un projecte bàsic de construcció pels serveis tècnics municipals sota la direcció de l'arquitecte municipal del dit centre sanitari i s'inicien els tràmits de sol·licitud de subvenció per a l'any 2011 per mitjà d'informe de l'esmentat projecte una vegada elaborat per la Direcció de Recursos econòmics de l'Agència valenciana de Salut Àrea d’infrastructures i manteniment de la Generalitat Valenciana.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada