dimarts, 14 de setembre de 2010

El CIBE-BLOC, demana la construcció d'una nova guarderia infantil a Benissa totalment pública i gratuïta de 0 fins als 3 anys


MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIBE/BLOC AL PLE ORDINARI DEL DIA 8 DE SETEMBRE DEL 2010

Francesc Xavier Tro i Molines, regidor del grup municipal CIBE-BLOC a l’Ajuntament de Benissa, presenta al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació la següent

MOCIÓ

El naixement d’un fill no hauria de suposar per a les famílies un esforç econòmic considerable i només hauria de ser un moment d’immensa felicitat, però la realitat es que moltes vegades aquest aconteixement complica de manera greu la seua situació econòmica familiar, qüestió molt important en els temps de crisi econòmica que estem patint actualment. En eixe sentit, un govern com el del PP de Camps, que diu voler estimular la natalitat, ho hauria de tindre molt en conter. Però per desgràcia no és així, un dels problemes que complica més l’economia familiar és què fer amb eixe xiquet quan tots els membres de la família treballen; dit d’una altra manera, el problema de l’escolarització de 0 a 3 anys, una etapa en la qual la xarxa educativa pública és pràcticament inexistent. I l’ajuda que atorga la Generalitat als pares per a l’assistència a centres privats, que és el que li agrada al PP, és clarament insuficient, i es basa en una quantitat fixa a repartir, de manera que quantes més famílies la sol·liciten, més disminueix la quantitat a atorgar a cadascuna d’elles. Un sistema profundament injust, que incrementa les dificultats familiars.


Des del grup municipal CIBE-BLOC i des de la Coalició Compromís de la que formem part a aquesta concepció d’ajuda a la família per a la seua inscripció en un centre privat, nosaltres contraposem la necessària creació d’una xarxa pública potent, que resolga els problemes de tantes famílies de cara als seus fills de 0 a 3 anys, i que alhora incremente l’ocupació amb la creació d’unes places d’educadors i persones dedicades a l’atenció dels infants. Els plantejaments econòmics més avançats tenen clar que una de les millors inversions públiques que pot fer un govern, fins i tot i sobretot en temps de crisi, és l’educativa, com una inversió ben profitosa per al futur, també en edats tan tempranes, i en aquest cas també per l’alleujament i l’ampliació de possibilitats laborals dels progenitors, especialment de la dona, que sovint resulta ser la part de la parella que ha de renunciar a les seus possibilitats laborals per a dedicar-se a l'atenció contínua del xiquet.


A Benissa hi ha molts xiquets i xiquetes amb edats compreses de 0 a 3 anys que any darrere any no poden accedir a la guarderia de la Fundació Abargues per falta de places i l'alternativa és una guarderia privada amb un cost econòmic elevat per a moltes famílies benissers. Per tant des del BLOC de Benissa i amb el suport dels nostres diputats i diputades a les Corts Valencianes exigirem a la Conselleria d'Educació la construcció d'una nova guarderia infantil a Benissa totalment pública i gratuïta per satisfer les necessitats dels pares i mares benissers amb fills de 0 fins als 3 anys, però de tota manera ens agradaria que aquesta iniciativa també fora recolzada per tota la corporació municipal.

D’acord amb l’anterior, se somet a la consideració del Ple l’aprovació dels següents:

ACORDS

1.- L’Ajuntament de Benissa insta a la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana la construcció d'una nova guarderia infantil a Benissa totalment pública i gratuïta per satisfer les necessitats dels pares i mares benissers amb fills de 0 fins als 3 anys.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada