dijous, 4 de març de 2010

8 DE MARÇ. DIA INTERNACIONAL DE LES DONES


Moció del dia de la dona que varen presentar el Bloc de Pego al ple del dia 25 de febrer i que varen aprovar tots els grups politics, el PP sols va dir que estava mal dit País Valencià, que lo legal era Comunitat Valenciana, i que la resta li pareixia bé.


8 DE MARÇ. DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Que mitjançant el present escrit, i a l’empara de l'establert per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de la Bases del Règim Local i el Reial decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, els grups polítics municipal “ Ciutadans de Pego”, “PSOE” i “ BNV” desitgen sometre a consideració del Ple, la següent moció:


EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Primer
La xifra de persones aturades supera els quatre milions -400.000 de les quals corresponen al País Valencià. Les dones són les més afectades per la crisi. La taxa d'atur femenina supera a la masculina, són les que més pateixen la precarietat laboral —el triple de contractes parcials que els homes— i uns salaris entre el 20 i el 30 per cent per davall dels seus companys.

Segon
Les dones són, encara hui, les encarregades dels treballs domèstics i de cura, treballs no remunerats que tanmateix són bens i serveis imprescindibles per al sosteniment de la societat. Fins i tot amb crisi, les dones continuen atenent les persones dependents i independents. A més, amb ocupació en precari, en molts casos segueixen mantenint les famílies.

Tercer
D’altra banda, la maternitat és encara una causa greu de discriminació laboral; les empreses la consideren un problema per a contractar-les. No servirà de res allargar el permís de maternitat mentre no siga igual en durada al de paternitat. Si la mare està més temps fora del mercat de treball, ho tindrà pitjor després per a incorporar-se i no tindrà possibilitats de promoció

Per tot el que antecedeix, es proposa al Ple Municipal de Pego l'adopció dels següents acords:

Primer:

Ens comprometem a treballar per una participació equilibrada de dones i homes en tots els espais de responsabilitat.

Segon:

Ens comprometem en promoure la corresponsabilitat de homes i dones en l’àmbit domèstic i de cures, contribuint així en l’accés igualitari de homes i dones als llocs de responsabilitat i de presa de decisions.

Tercer:

Ens comprometem a intensificar els nostres esforços per a identificar i abordar els obstacles que dificulten, impedeixen o limiten la participació de les dones en els àmbits de responsabilitat, en particular de decisió política i econòmica i de generació de coneixement.

Quart:

Ens comprometem a impulsar la consideració de possibles canvis normatius, que incorporen la transversalitat de gènere, mesures d’acció positiva, llindars i metes que promoguen una participació més equilibrada de les dones i homes en els àmbits polítics, públics i econòmics.

Cinquè:

Ens comprometem a treballar per incorporar la dimensió de gènere en les respostes front la crisi econòmica, financera i d’ocupació, tenint en compte el distint impacte que esta te en dones i homes.

Sisè: Ens comprometem a intentar eliminar i previndre tot tipus de discriminació.


Pego, 25 de febrer de 2010

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada